Talli reeglid ja ohutusnõuded

Reeglite koostamisel on arvesse võetud Ratsaliidu poolt kokkupandud juhendit ohutuse kohta tallis ja treeningul.

Üldist:

1. Talli territooriumil hoitakse puhtust ja korda, ei lõhuta
asju ega laamendata.

2. Talli, hobuste, hobuste varustuse ja muu vara eest
hoolitsetakse heaperemehelikult.

3. Alkoholi tarbimine ja suitsetamine on rangelt keelatud.
Samuti on keelatud ka erinevate mõnuainete kasutamine.

4. Talli ratsatreeningutest osavõtja( harrastaja, rentnik,
õpilane) on igati abivalmis, töökas, aitab oma kaasõpilasi, allub treeneri ja
talliomanike korraldustele.

5. Treeningutest osavõtjad, harrastajad, üürilised,
abilised, jne. on teadlikud, et ratsaspordis on hobustega tegeledes teatud
riskid. Seetõttu on kohustus täita kõiki ohutusreegleid ja täitma kõiki
ettevaatusabinõusid. Hobustega tegelemisel peab peas olema turvakiiver.

6. Talli sisenemine ilma loata on võõrastel keelatud. Tallis
ja talli territooriumil tohivad viibida isikud, kellel on selleks eelnev
kokkulepe treeneriga või mõjuv põhjus ( lapsevanemad, kes tulevad oma lastele
järgi, hobuste omanike saatjad, abilised vms).

7. Vihterpalu Tall ei võta endale vastutust materiaalsete
või füüsiliste kahjustuste eest (sh õnnetused, vargused, haigestumised jms, mis
võivad juhtuda treeningutest osavõtjatega, hobustega, hobuseomanikega jne.
treeningutel, jalutustel, võistlustel jne). Soovitame omada kindlustusi.

8. Keelatud on ilma asjaosalistelt luba küsimata kasutada
teiste sõitjate varustust ( näiteks kaska, stekk, mõni riietusese jne), võtta
teiste sõitjate hobustele mõeldud sööta, võtta kasutusele või vahetada
omavoliliselt hobus(t)e varustust, talli varustust ( va. Vihterpalu Talli
territooriumil tööde tegemiseks), rääkimata territooriumilt äraviimisest. Kõike
seda käsitletakse vargusena.

9. Treenereid tuleb esimesel võimalusel teavitada lõhutud
varustusest (valjad, päitsed, sadul, puhastusharjade kast, vms.), talli
sisustuse rikkumisest, halvast mikrokliimast jne. Samuti on oluline teavitada
treenereid , kui on tekkinud kahtlusi hobuse tervise suhtes. Teada tuleb anda
ka ratsutamisplatsi probleemidest.

10. Treeningutest osavõtjatel (talli õpilastel,
harrastajatel) ja üürnikel peab olema täidetud ja tagasi antud Vihterpalu Talli
treenerile vastav ankeet, kus on kirjeldatud vajalikud andmed ja kinnitavad, et
on käesoleva ohutuseeskirjaga tutvunud.

 

Treeningud,
võistlused:

1. Treeningutel ja võistluste ajal ning hobustega
tegelemisel tuleb täita kõiki hobustega ümberkäimisel kehtivaid ohutusnõudeid.

2. Hobustega tegelemisel peab peas olema kaska.
Hüppetreeningutel on turvavest rangelt soovitatav.

3. Kasutama peab ohutuid ja otstarbekaid jalanõusid ning
riideid vastavalt ratsaspordis levinud tavadele (küsi täpsemalt treenerilt).

4. Vastuvaidlemata tuleb täita kõiki treeneri korraldusi.

5. Treeningutund kestab 60 minutit. Hobuse ettevalmistamiseks
tuleks kohale saabuda vähemalt pool tundi enne treeningu algust, et jõuaks
hobuse õigeks ajaks puhastada ja saduldada. Peale treeningut tuleb hobune ära
jalutada ja ja uuesti puhastada.

6.Trennid ei sisalda ainult ratsutamist. Õpitakse ka muid
hobuste ja ratsutamisega seotud tegevusi, nt. hobuse ja varustuse
hooldamist,harjutusi hobusega käekõrval ja kordetamist, bokside tegemist,
ohutut käitumist hobuste ligiduses jne.

7. Treeningute ajal on keelatud mobiiltelefoniga rääkimine.
Telefon tuleb jätta kas talli või panna „hääletu“ reziimi peale, va. juhul kui
on treeneriga teisiti kokku lepitud.

8. Treeningute ajal on ohtlik kanda suuri ja rippuvaid
kõrvarõngaid, need tuleb treeningu ajaks kõrvast eemaldada. Samuti ei tohi
treeningu ajal närida nätsu!

Treenerid:

Kristina Martikainen (Hobuste ja ratsutamisega tegelenud al. 1994.a. Põhitegevuseks noorhobuste koolitamine ja müük, EOK I peatselt omandamisel).

Õnne Halliko ( EOK II taseme treener)

Alates 2013 aastast on rangelt soovitatav Rohelise Kaardi
omamine. Info Rohelise Kaardi omandamise ja vastavasisulise eksami sooritamise
kohta treeneritelt.

Rohelise kaardi olemasolu on üheks eelduseks, et õpilane saaks osaleda tallisisestel võistlustel.


Rohelise Kaardi eksamit viib meie tallis läbi Õnne Halliko!


1. Treenerid on kohustatud teavitama kõiki Vihterpalu Talli
õpilasi ja treeningutes käijaid hobustega seotud ohtudest ja selgitama kõiki
hobustega ümberkäimisel kehtivaid ohutusnõudeid.

2. Treenerid on kohustatud instrueerima kõiki Vihterpalu
Talli õpilasi ja üürihobuste omanikke käesolevast Vihterpalu Talli
ohutuseeskirjast ning vajadusel juhtima tähelepanu sellest kinnipidamisele.

3. Vihterpalu Talli treenerid kohustuvad olema heatahtlikud
ja abivalmid, vastama küsimustele, vajaduse korral lahendama tekkinud
probleeme.

Tallis:

1. Tallis tuleb hobustega tegelemisel arvestada kõiki
hobustega ümberkäimisel kasutatavaid ohutusnõudeid, samuti tuleb kinni pidada
ka teistest ohutusreeglitest ja –eeskirjadest( tuletõrje, elektriohutuse jm.).

2. Tallis on keelatud viibida võõrastel isikutel ilma
treeneri/talliomaniku loata. Sõitjatega kaasas olevatest külalistest, üürilise
abilistest jne. tuleb anda teada treenerile/talliomanikule.

3. Hobuste haigestumisest, ebaharilikust käitumisest ja
vigastustest tuleb viivitamatult teavitada treenereid, üürihobuste omanikke(
kui juhtus õnnetus üürihobusega, siis omanikke teavitab treener/talliomanik) ja
muid asjaosalisi ning vajadusel kohale kutsuda loomaarst.

4. Tallis ei tohi karjuda, joosta, panna muusikat kõvasti
mängima, hobuseid ei tohi häirida.

5. Tallis ei tohi anda omavoliliselt hobustele heina, kaera
ja maiuseid, kui ei ole talliomanikuga eelnevalt teisiti kokku lepitud.

6. Enne trenni minekut tuleb pakkuda hobustele juua, peale
trenni ei tohi anda poole tunni jooksul hobustele juua.

7. Talli õpilased kohustuvad hoolitsema talli hobuste eest
vastavalt kokkuleppele.

8. Peale treeningut paneb sõitja kõik asjad ettenähtud
kohale, korrastama hobuse vastavalt vajadusele ja teeb ära treeneri poolt antud
boksi.

9. Tallis lohakile jäetud ratsanike isiklikud asjad
toimetatakse „leiunurka“.

 


Plats, koplid:

1. Platsil sõitmisel peab arvestama teiste ratsutajatega.
Rada tuleb vabastada kogenematutele sõitjatele. Kindlasti tuleb mööduda
vastutulevast sõitjast paremalt poolt.

2. Grupitrennis koristab platsi ja ringaeda treeningut andev
treener.

3. Eriliselt tähelepanelik ja teistega arvestav tuleb olla
treenides koos algajatega või noorhobustega. Võimaluse korral algajate tunni
ajal platsile teisi hobuseid sõitma ei tule.

4. Kasutades pimedal või hämaral ajal treenimiseks
liikluseks avatud teid, tuleb kasutada kindlasti helkureid.


Arveldamine:

1. Treeningute, üüri ja teenuste eest tasumine toimub
perioodi eest ette ja seda jooksva kuu 10 esimese päeva jooksul kui ei ole muid
kokkuleppeid. 10x kaardi eest tasutakse esimese trenni järel või eelnevalt
ülekandega.

2. Õigel ajal tasumata jätmise korral ja kui sellest
eelnevalt ei teatata, võib treener õpilast treeningule mitte lubada.

3. Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub vastavalt
hinnakirjale. Hinnakirjas mainimata teenuste hinnad on eraldi kokkuleppel.

4. Vihterpalu Tallil on õigus muuta hindasid arvestades
õpilase, üürniku või treeningutest osavõtjate panust Vihterpalu Talli.

5.     Trennid toimuvad eelnevalt kokkulepitud kindlatel aegadel. Treeningu aega saab võimaluse
korral muuta, kui teatatakse sellest hiljemalt sama päeva hommikul ette.
Treeningusse mitteilmumisest teatab treenerile lapsevanem, põhjuseta puudutud
trenne järgi teha ei saa!  Sõitja on
kohustatud ise küsima treenerilt endale uue treeninguaja ja see peab jääma
jooksva kuu raamesse. Juhul, kui ratsanik oma puudumisest ei teata, läheb
puudutud tund läbiviidud treeninguna kirja ja seda pole võimalik järele teha.

6.   10x kaardi
omanikel on samuti kindlad trenniajad ja ka nemad on kohustatud teavitama oma
puudumisest, muidu läheb puudutud tund läbiviidud treeninguna kirja.

7.   Jooksva kuu eest
tehtud maksed tagastamisele ei kuulu. Kui on tegu mõjuvate põhjustega (pikem
haigus), on võimaluse korral võimalik tunde järele teha.

8.    Jooksva kuu eest
tehtud maksed ei kuulu tagastamisele, kui on rikutud jämedalt käesolevaid
ohutuseeskirju ning sellega on kaasnenud Vihterpalu Talli õpilase,
treeningutest osavõtja või üürilise lahkumine.

Hobustega
ümberkäimisel kasutatavad ohutusnõuded:

1.  Hobustega
tegelemisel peab olema peas kaska.

2.  Karjamaale ei tohi
minna ilma loata! Kui minnakse hobuseid treeningusse tooma, siis peab kaasas
olema treener, või kogenum ratsutaja.

3.  Karjamaale minnes
tuleb jälgida, et ei satuks hobusekarja keskele ja/või hobuste selja taha, sest
kunagi ei tea, kuidas hobune käituda võib.

4.  Karjamaalt tuleb
hobune ära tuua, kasutades selleks jalutusnööri. Hobust talutatakse nöörist,
olles ise hobuse vasakul küljel.

5.  Tallis-boksis
tuleb jälgida, et hobust puhastades ja valmis pannes ollakse hobuse külje peal.
Kui hobune boksis pöörab, peab hobusega kaasa liikuma, et ei jääks tema
tagumiku taha.

6.  Kui hobust
saduldatakse, siis ei tõmmata boksis jaluseid alla. Kui on vaja hobune korraks
üksi jätta, siis tuleb jälgida, et ratsmed oleks korralikult kinnitatud, et
hobune ei saaks valjaid ära lõhkuda.

7.  Tallist väljudes
tuleb ratsmed võtta üle pea, hoides parema käega suu juurest ja vasakuga
ratsmete otsast. Käiakse hobuse vasakul küljel, tema esimese jala kõrval.OHUTUSNÕUETEGA ON VÕIMALIK TUTVUDA KA TALLIS (TEADETETAHVLIL)

Viimased uudised 17. January - 2018 aasta Ratsalaagritesse registreerimine on avatud, lisaks kokkuvõtvalt eelmisest aastast. Eelmisel aastal me paljude kurvastuseks avatud lastelaagreid ei teinud. Nagu lubatud, siis 2018 aastal need toimuvad.